Klíčové aktivity :

  • Organizační zajištění a řízení projektu
  • Příprava a realizace výběru dodavatele na vzdělávací kurzy
  • Oslovení a výběr účastníku, harmonogram a koordinace vzdělávání
  • Realizace vzdělávaní zaměstnanců
  • Vyhodnocení aktivit a přínos projektu

Firma Karyo spol. s.r.o. realizuje projekt rozvoj lidských zdrojů pod názvem "Vzdělávání sezónních pracovníků Rychlebských hor pro možnost celoročního zaměstnání."

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Oficiální stránky :
Evropský sociální fond
Strukturální fondy
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Projekt OP LZZ

Struční obsah projektu :

Cílem projektu „Vzdělávání sezónních pracovníků Rychlebských hor pro možnost celoročního zaměstnání“ je přispět ke zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniku. Cíle projektu bude dosaženo prostřednictvím zvýšení odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců. Cílovou skupinou jsou zaměstnanci žadatele a partnera.

Jedná se o osoby starší 50 let věku a mladé do 25 let. Na základě identifikovaných potřeb, dosažené kvalifikace a pracovního zařazení se budou zaměstnanci účastnit vzdělávacích kurzů. Školení bude zabezpečeno u vzdělávacích společností s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo povolené na základě jiné odborné způsobilosti garantované příslušným ministerstvem. Po úspěšném absolvování kurzů obdrží účastníci výstupní osvědčení s celostátní platností. Vzdělávací kurzy budou zaměřeny na získání jazykových znalostí, znalostí a dovedností v oblastní IT.

Další vzdělávání bude zaměřeno přímo na získání znalostí a dovedností k výkonu konkrétní pracovní činnosti – pracovník v oblasti cestovního ruchu, recepční, obsluha sněžné rolby, strojník zemních strojů, obsluha vysokozdvižného vozíku a svářeč. Vzdělávací aktivity budou zabezpečeny dodavatelem.

Vzhledem k tomu, že kurzy budou probíhat mimo pracovní prostředí, ve školících centrech vybraných vzdělávacích organizací, budou součástí projektu také doprovodné aktivity- úhrada stravného, jízdného, v případě nutnosti ubytování.

S ohledem na strukturu zaměstnanců budou kurzy probíhat prezenční formou. Plán a harmonogram kurzů je sestaven tak, aby respektovat možnosti samotných účastníků a přitom nebyl ohrožen chod nebo činnost organizací. Po celou dobu bude účastníkům k dispozici odborný asistent, který v roli poradce bude poskytovat podporu a pomoc při řešení aktuálních problémů.

Závěrečná evaluace projektu

Copyright 2006 - 2007 © www.gossamer.cz